Regulamin Konkursu na Dzień Kobiet 2024

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym na Instagramie.

1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest sklep internetowy Comfybe.pl, którego właścicielem jest Weluko sp. z o.o. z siedzibą w Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa, Polska,

1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.instagram.com/comfybe_pl (dalej „Strona”).

1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie w datach ściśle określonych w poście konkursowym na Instagramie.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.

1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora.

1.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

1.8. Konkurs trwa od dnia 06.03.2024, godz. 20.00 do 08.03.2024 godz. 20.00.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:

2.1.1. Rozwiązanie zadania na warunkach ściśle określonych, opisanych w poście konkursowym na Instagramie do dnia 08.03.2024 roku, godz. 20.00.

2.1.2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.

2.2. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane, zmieniane podczas trwania konkursu, jedynie w wyjątkowym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem konkursu.

2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:

2.3.1. Musi być sporządzone w języku polskim, dotyczy to zgłoszeń tekstowych.

2.3.2. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem,

2.3.3. Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;

2.3.4. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 7.5. niniejszego Regulaminu.

 

3. NAGRODA:

3.1. Nagroda w konkursie realizowanym na Instagramie określona jest w poście konkursowym.

3.2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3.3. Fundatorem nagrody jest organizator konkursu.

 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.

4.2. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 3.1. i 3.2. Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i która zostanie uznana za najlepszą pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.

4.3. W każdym przypadku w ramach Konkursu liczba nagród oraz ich wartość jest ściśle określona w poście konkursowym na Instagramie. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym, po zakończeniu konkursu.

4.4. Uczestnik, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.

4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia konkursu w komentarzu pod postem konkursowym.

4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Instagramie. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu, email). Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania dodatkowych danych, określonych w pkt. 4.9 Regulaminu będących warunkiem koniecznym wydania nagrody.

4.7. Nagroda będzie dostarczana pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, na adres Laureata podany zgodnie z pkt 4.6. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt. 4.6.

4.8. Zobowiązanie wskazane w pkt. 4.7. obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.9. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.

4.1-. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.

 

5. WYKORZYSTANIE ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:

5.1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do pracy konkursowej stworzonej przez Laureata na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,

b) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

c) wprowadzenie do pamięci komputera,

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet,

5.2. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.1. powyżej.

5.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanej pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.4. Poprzez przesłanie pracy konkursowej wraz z Zgłoszeniem Konkursowym, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.

b) praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej.

c) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.

5.5. Nadesłanie Pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osób trzecich jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego, iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania tego wizerunku, jego publicznej prezentacji oraz udzielenia Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie.

5.6. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Zgłoszenia Konkursowego na osoby trzecie bez zgody Laureata.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

6.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród.

6.3. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, wydanie oraz realizację nagród.

6.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6.5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy kontakt@comfybe.pl.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, o których mowa w ppkt 2.1.2. Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu Nagród.

7.2. Postanowienie, objęte pkt. 7.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.

7.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

7.6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja: Konkurs na Dzień Kobiet 2024”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.

7.7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.8. „Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Instagram, ani z nim związany. Portal Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.”